Köpvillkor

Dessa villkor (”Köpvillkoren”) gäller för köp på sajten adamtillberg.com  (nedan kallad Tillberg). Postadress: Carl Adam Tillberg, Holmstagatan 9, 603 52 Norrköping.

E-postadress: info@adamtillberg.com

Allmänt

Tillberg säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder (”Kund”) i Sverige. Kund kan vara antingen privatperson över arton (18) år (”Privatkund”) eller företag, organisationer och offentliga institutioner (gemensamt ”Företagskund”). Försäljning sker via webbplatsen www.adamtillberg.com.

Digitala böcker är en tjänst som tillhandahålls av Tillberg och där e-böcker samt mp3-böcker marknadsförs och säljs till Privatkunder. Beställning och köp av digitala böcker är möjligt för den som är registrerad kund. Kund kan registrera ett konto på www.adamtillberg.com. 

Genom att slutföra en beställning i ovanstående kanaler, registrera sig för konto eller genom undertecknande av avtal enligt ovan accepterar Kund Köpvillkoren.

Tillberg reserverar sig för eventuella fel i artikelinformation eller i övrigt på Webbplatsen.

Priser och avgifter

Gällande produktpris  är det pris som vid beställningen framgår på Webbplatsen. Tillberg förbehåller sig rätten att ändra produktpriser utan föregående avisering.

Fraktavgifter vid leverans inom Sverige

Vid frakt skickas fysiska produkter som brev/paket genom Postnord. Aktuella avgifter framgår av Webbplatsen.

Vid fraktalternativet ”Express frakt” (ännu ej i bruk) tillkommer fraktavgift per leverans. Aktuella avgifter framgår av Webbplatsen.

Vid ”Delad leverans” (ännu ej i bruk) utgår ingen ytterligare fraktavgift för leveranser inom Sverige.

För fraktalternativet ”Fri frakt” tillkommer ingen fraktavgift.Fraktavgiftr vid leveranser utanför Sverige

Beställning

Beställning kan endast göras på Webbplatsen, såvida inte särskild överenskommelse ingåtts före beställningen.

Bindande avtal uppkommer först när Tillberg per e-post bekräftat beställningen. Tillberg reserverar sig för slutförsäljning av beställd produkt. Bindande avtal om köp av Digitala böcker uppkommer när kund genom knapptryckning genomfört köpet.

Kund har rätt att före Tillberg expediering av ordern per e-post avbeställa hela eller viss del av sin beställning. Med expediering menas att Kund erhållit e-post eller SMS om att ordern är skickad eller finns för avhämtning, alternativt om Kund fått en del av sin beställning.

Meddelanden från Tillberg sänds normalt till den e-postadress som Kund registrerat på Konto alternativt angivit vid beställning, undantaget meddelanden i samband med utnyttjande av ångerrätt och i samband med reklamation. Kund förbinder sig att efter gjord beställning bevaka sin e-post.

Beställning hos Tillberg sker antingen via ett konto hos Bokus (”Konto”) eller via snabbkassan (”Snabbkassa”).

Kontoregistrering och Konto

Kund som beställer via Konto får tillgång till tjänster som kräver inloggning.

Kund registrerar namn, personnummer (Privatkund) eller organisationsnummer (Företagskund), e-postadress och postadress. Privatkund som väljer kort som betalsätt behöver inte registrera personnummer. 

Kund väljer och registrerar användarnamn och lösenord.

Kund godkänner Köpvillkoren och, för Privatkund, lämnar samtycke till personuppgiftsbehandling.

Kund ansvarar för att korrekta och fullständiga uppgifter är registrerade på Konto.

Kund ansvarar för att inte lämna ut användarnamn och lösenord till annan än den som äger rätt att göra beställning för Kunds räkning.

Snabbkassa

Kund som beställer via Snabbkassa får inte tillgång till tjänster som kräver inloggning och kan inte få tillgodohavande t ex vid betalning med del av presentkortssaldo.

Kund anger personnummer (Privatkund) eller organisationsnummer (Företagskund).

Kund väljer och registrerar användarnamn och lösenord.

Kund godkänner Köpvillkoren och, för Privatkund, lämnar samtycke till personuppgiftsbehandling.

Kund ansvarar för att korrekta och fullständiga uppgifter är angivna i Snabbkassa.

Betalning

Inom Sverige

För leveranser inom Sverige kan betalning ske med VISA-, MasterCard-/EuroCard och American Expresskort eller banköverföring samt Swish. 

Kortbetalning

Vid betalning med kort ska Kund uppge kortnummer, kortets sista giltighetsdatum och CVR-nummer. Korthantering sker krypterat (SSL) genom Stripe som är PCI-certifierade.

Leverans

Leverans av fysiska produkter

Leverans sker normalt med paket eller varubrev. Kund kan välja mellan olika leveransalternativ, ”Expressfrakt” och för Privatkund även ”Fri frakt”. Företagskund med Konto och för leverans inom Sverige kan dela upp leverans (”Delad leverans”). Närmare information om leveransalternativen, leveranstider samt valbara leveransalternativ för varje enskild produkt framgår av Webbplatsen.

Beställda produkter levereras enligt av Kund valt leveransalternativ.

Om leveranstiden beräknas bli längre än vad som anges på Webbplatsen ska Tillberg per e-post underrätta Kund, som då har rätt att innan expediering per e-post annullera sin beställning.

Har Kund beställt produkter med olika leveranstidsklasser sker leverans enligt den längsta leveranstidsklassen i beställningen. Väljer Företagskund expedieringssättet ”Delad leverans” sker en leverans per leveranstidsklass och kunden får då erlägga en fraktavgift per leveranstidsklass.

Om leveransen delas på fler försändelser än Kund valt debiteras Kund ingen ytterligare fraktavgift.

Tillberg ansvarar för varorna vid leverans till Kund. Varan anses vara levererad när försändelsen är utdelad i brevlåda, avlämnad som Påse på dörren, uthämtad hos ombud eller kvitterad vid leverans till dörr. Kund ansvarar för varorna vid retur till Tillberg Varan anses levererad då kundreturen är inkommen och registrerad hos Tillberg.

Om Kund inte hämtar ut en försändelse, eller försändelse går i retur på grund av felregistrerade uppgifter, har Tillberg möjlighet att ta ut en avgift, om för närvarande 149 kronor, som ersättning för frakt och omkostnader.

Leverans av Digitala böcker m m

Leverans av Digitala böcker sker genom Tillbergs tillhandahållande av en länk för nedladdning av köpta Digitala böcker. Tillhandahållandet sker dels genom att ett e-mail med länk sänds till av Privatkunden angiven e-mailadress, dels genom att länken tillhandahålls Privatkunden i inloggat läge på Webbplatsen. Vid aktivering av nedladdningen laddas Digitala böcker ned på den mobiltelefon/läsplatta/dator (”Enhet”) som nedladdning sker från. För vissa Digitala böcker kan begränsning av antal nedladdningar och/eller begränsning av spridning till antal Enheter förekomma. I förekommande fall anges sådan begränsning i produktinformationen på Webbplatsen avseende den Digitala boken.

Krav på Enheter och användningsregler för Digitala böcker

För tillgång till Digitala böcker krävs att Privatkund har tillgång till Enhet med åtkomst till Internet. Privatkund ansvarar själv för sådan tillgång samt för uppfyllande av vid var tid gällande systemkrav, t ex uppgraderingar eller uppdateringar.

Köp och användning av Digitala böcker får endast ske för privat och icke-kommersiellt syfte. Digitala böcker får inte vidareupplåtas och/eller vidareförsäljas eller kopieras (med undantag för kopiering för privat bruk) och inget annat förfogande eller spridning får ske. Det är inte heller tillåtet att modifiera, vidareutveckla, dekompilera eller bakåtutveckla (reversed engineering) Digitala böcker, inte heller får bakomliggande kod formateras om eller på annat sätt påverkas eller nyttjas.

Ångerrätt

Privatkund, och företagskunder där detta särskilt har avtalats, har rätt att ångra ett köp, utan att ange något skäl, inom fjorton (14) dagar (”Ångerfrist”) från det datum varan mottagits. Kund som vill åberopa ångerrätt ska meddela Tillberg detta inom Ångerfristen. Kontakt kan ske via info@badamtillberg.com .

Kund ska återsända varan till Tillberg utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast fjorton (14) dagar efter den dag då Kund meddelat Tillberg om beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om Kund skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Vid utnyttjandet av Ångerrätten står Kund för kostnaderna för återsändandet av varan och är ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering av varan än vad som är nödvändig för att fastställa varans egenskaper och form. Retur får inte sändas mot postförskott eller efterkrav.

Om Kund utnyttjar Ångerrätt ska Tillberg utan onödigt dröjsmål och senast fjorton (14) dagar från och med den dag då Tillberg underrättades om Kunds beslut att frånträda avtalet återbetala Kunds kostnader för ordern, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att Kund valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleveransen vi erbjuder). Tillberg förbehåller sig dock rätten att återbetala tidigast då vi fått tillbaka varan från Kund eller Kund tillsänt Tillberg ett bevis på att varan återsänts.

Ångerrätten gäller inte:

  • förseglade ljud- eller bildupptagningar (t ex ljudböcker) där förseglingen har brutits,
  • produkter som laddas ner direkt till Privatkunds elektroniska enhet, såsom ljudböcker och e-böcker, vars nedladdning redan har påbörjats., och
  • specialbeställda så kallade ”Print on demand”-böcker där boken trycks efter Kunds beställning. Det framgår vid beställningstillfället om det är en ”Print on demand”-beställning.

Reklamation

Om Tillberg har levererat en felaktig eller skadad produkt eller om försändelsen försvunnit under transporten ska Kund reklamera till Tillberg.

Kontakt sker med Tillbergs kundservice via e-post: info@adamtillberg.com 

Reklamation ska ske inom skälig tid från det att Kund upptäckte eller borde ha upptäckt felet.

Tillberg följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer för reklamationer, se arn.se, och svensk lag vid en eventuell tvist. Läs mer på mer på  http://www.konsumentverket.se.

Reklamation ska minst innehålla följande information:

  • ordernummer,
  • titel på de produkter som kund vill reklamera.

Retur vid reklamation får ske först när reklamation gjorts och returinstruktioner erhållits från Tillberg. Kund har rätt att returnera felaktig produkt på Tillbergs bekostnad förutsatt att Kund följer Tillbergs instruktioner. Retur får inte ske mot postförskott eller efterkrav.

Vid godkänd reklamation har Kund rätt att:

  1. kostnadsfritt erhålla en ny, felfri produkt; eller
  2. behålla produkten och få ett överenskommet prisavdrag; eller
  3. häva köpet, varvid produkten returneras och erlagd betalning återfås.

För e-böcker har Tillberg alltid rätt att avhjälpa felet genom omleverans.

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter

Upphovsrätten till de verk som mångfaldigas i form av Digitala böcker innehas av respektive utgivande förlag. Utöver den rätt Kund uttryckligen erhåller enligt dessa Köpvillkor erhåller Kund inte någon rätt till Digitala böcker eller till immateriella rättigheter med koppling därtill. Alla Digitala böcker är skyddade med vattenmärke eller ett tekniskt kopieringsskydd vilket gör det möjligt att spåra den som köpt Digitala böcker. Skyddet innehåller information om ordernummer och kan förekomma synligt/hörbart eller osynligt/ohörbart.

Ansvar

Utöver vad som framgår av Köpvillkoren och, för Privatkundtvingande konsumentlagstiftning har Tillberg inget ansvar för fel eller förseningar och ansvarar Tillberg varken för direkt eller indirekt skada.

Tillberg ansvarar inte för innehållet på webbplats till vilken länk finns från Webbplatsen.

Tillberg garanterar inte funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet hos Webbplatsen.

Tillberg ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av sådant Kund erhållit genom Webbplatserna eller för annans eventuellt brottsliga användning av sådant. Tillberg ansvarar inte för andras intrång i tredje mans immateriella rättigheter genom användning av de tjänster som tillhandahålls genom Webbplatserna.

Tillberg ansvarar inte för någon skada, direkt eller indirekt, som uppstått genom användandet av eller oförmågan att använda Webbplatserna. Tillbergs ansvar överstiger under inga omständigheter erlagt pris för aktuellt köp.

Ovanstående gäller inte om skada uppstått genom Tillbergs uppsåt eller grova oaktsamhet eller om annat följer av tvingande lag.

Kund ansvarar för att inte obehöriga får tillgång till Kunds användarnamn och lösenord.

Personuppgiftsbehandling

Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Tillberg registrerar personuppgifter i samband med att Kund skapar ett konto, beställer i vår e-handel. Behandling och lagring sker därefter i syfte att kunna uppfylla avtal och för att utveckla våra produkter och erbjudanden. 

En utförlig beskrivning av Bokus behandling av personuppgifter samt information om rättigheter rörande personuppgiftsbehandling finns på: 

När Tillberg inte längre har laglig grund för att fortsätta personuppgiftsbehandlingen sker gallring i form av borttag eller anonymisering. 

Genom att acceptera Köpvillkoren lämnar Kund sitt godkännande till denna personuppgiftsbehandling.

Cookies

För handla via Webbplatserna behöver din webbläsare vara inställd för att ta emot cookies. Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner på Webbplatserna, t ex varukorgen, repetition av tidigare sökningar och i den tekniska kommunikationen med tredjepartstjänster. Cookien innehåller ingen personlig information. Cookies används även för att lagra opersonlig aggregerad besöksstatistik i Google Analytics, ett analysverktyg Bokus använder för att förbättra användarupplevelsen på Webbplatserna.

Genom att navigera på Webbplatserna lämnar du ditt samtycke till hanteringen av cookies enligt ovan. Cookien ligger lagrad i din dator tills du själv tar bort den. Om du vill undvika lagring av cookies kan du stänga av funktionen i webbläsaren. Det innebär dock att du t ex inte kan logga in eller lägga böcker i varukorgen. Övriga delar av Webbplatserna kan besökas även om cookies inte accepteras. För närmare information om cookies se .

Ändring av Köpvillkoren

Dessa villkor gäller tills vidare men Köpvillkoren kan ändras av Tillberg. Efter att Kund gjort sin beställning har inte Tillberg rätt att ändra sina villkor för aktuell beställning.

Tvist

Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp hos Tillberg. Tvister ska avgöras i och av svensk allmän domstol. Konsumenter kan även få tvister med anledning av Köpvillkoren prövade av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), vars rekommendationer Tillberg följer. Beslut från ARN är en rekommendation och inte tvingande. För mer information se www.arn.se.

Dessa Köpvillkor ändrades senast den 2018-12-09